Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door NosVamos Spaanse conversatielessen, gevestigd te Delft aan Rietveld 88, 2611 LN, hierna te noemen: “NosVamos”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de eigenaar van NosVamos en alle voor haar werkzame personen, personen die o.b.v. overeenkomst van opdracht werkzaamheden uitvoeren en aangesloten instellingen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde eigenaar en/of personen en/of aangesloten instellingen niet meer voor NosVamos werkzaam zijn.

De wederpartij van NosVamos is degene aan wie NosVamos enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft  gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door NosVamos gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door NosVamos gesloten overeenkomsten waarbij NosVamos zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar
de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door NosVamos zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden NosVamos slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen NosVamos en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
2.1 De tarieven van NosVamos zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, niet onderhandelbaar.
2.2 Aan NosVamos verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van NosVamos, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit het geen partijen zijn overeengekomen anders blijkt. Het is de opdrachtgever bekend dat er dus geen garantie kan worden afgegeven door NosVamos op een positief resultaat.
2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat NosVamos een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. NosVamos is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Een inschrijving via het inschrijvingsformulier
van NosVamos is een geldige inschrijving met aanvaarding van eigen risico. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van NosVamos, aan NosVamos heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na
verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) NosVamos heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van)
NosVamos wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) NosVamos heeft bereikt.
2.4 Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door NosVamos aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door NosVamos gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van NosVamos het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden
3.1 Het is NosVamos toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, indien nodig, gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten, worden in overleg met opdrachtgever, doorbelast aan opdrachtgever.
3.2 NosVamos is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden.

Artikel 4: Wijze van vergoeding, vastlegging hiervan en betaling
4.1 NosVamos (dienstverlener) en opdrachtgever leggen mondeling of in het inschrijfformulier vast welke opdracht de opdrachtgever verstrekt, welke diensten NosVamos verricht en de wijze van betaling van de opdrachtgever.
4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend.
Pagina 1 Versie 2.0 d.d. 30 mei 2022
4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen voorafgaande start cursusblok te worden voldaan of binnen 7 dagen na de factuurdatum op de door NosVamos voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5; Lopende cursussen
5.1 Bij aanvang van het blok worden gezamenlijk de data vastgesteld met opdrachtgever. Dat is het moment om aan te geven als een les op een bepaalde datum niet gevolgd kan worden. Enkel indien voorafgaande het nieuwe blok kenbaar is gemaakt dat een les niet gevolgd kan worden, komt deze voor verrekening in aanmerking.
5.2 Als opdrachtgever onverhoopt niet aanwezig kan zijn bij een afgesproken les, moet uiterlijk 24 uur voor het begin van de les afgemeld worden. Vervolgens wordt gezamenlijk bepaald of/wanneer deze les met een andere groep/dag in te halen is. Deze les wordt niet verrekend.
5.3. Als opdrachtgever zich niet op tijd afmeldt voor een les, vervalt het recht op inhalen.